โพลชี้คนอยากได้ผู้นำคนต่อไป “สุจริต –ไร้ประวัติโกง”

“กรุงเทพโพล เผย ประชาชน  ร้อยละ 66.4 อยากให้เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต – ไม่มีประวัติคอร์รัปชั่น ขณะที่ผลสำรวจพบว่า “บิ๊กตู่”ลงพื้นที่ทำคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น  ส่วนร้อยละ 40  พร้อมหนุนเป็น นายกฯอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นายกฯ แบบไหนที่โดนใจคนไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,205  คน พบว่า นโยบายประชานิยมที่โดนใจประชาชนทำให้อยากเลือกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ นโยบายรักษาฟรี ประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ นโยบายช่วยเกษตรกร ผลผลิตเกษตรกร  ร้อยละ 54.4 นโยบายสวัสดิการ และค่าครองชีพ รายได้ ร้อยละ 48.3  นโยบายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 48.0) และ นโยบายเกี่ยวกับการปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 46.9

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีแบบไหนที่อยากได้มาดำรงตำแหน่งคนต่อไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.4 อยากให้เป็นผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติคอร์รัปชั่น รองลงมา ร้อยละ 46.6 เป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจในการบริหารประเทศ ส่วนร้อยละ 45.9 เป็นผู้นำที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือโครงการใหม่ๆ และร้อยละ 45.2 เป็นผู้นำที่มีความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อประชาชน

ส่วนเมื่อถามว่า การที่นายกรัฐมนตรีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ท่านคาดว่าจะทำให้ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.5 เห็นว่าจะได้เพิ่มขึ้นน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า หากวันนี้ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 40.0 จะสนับสนุน (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเดือนม.ค. 61ร้อยละ 3.2) ขณะที่ ร้อยละ 25.5 จะไม่สนับสนุน ส่วนร้อยละ 34.5 งดออกเสียง

Posted in news by admin